Statut Fundacji - Ukta

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut Fundacji

Fundacja

Statut Fundacji na rzecz Renowacji Zabytkowego Kościoła w Ukcie


Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. „Fundacja na rzecz Renowacji Zabytkowego Kościoła w Ukcie” [zwana dalej Fundacją], została ustanowiona przez Danutę i Krzysztofa Worobców zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza- Krzysztofa Tertla w kancelarii notarialnej w Piszu, w dniu 18 kwietnia 2012 r.
2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
Siedzibą Fundacji jest Ukta.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
Fundacja posiada osobowość prawną.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki i wyróżnienia przyznawane osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
Celem Fundacji jest:
1. renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Ukcie, [zwanego dalej Kościołem], tj. budynku, jego wnętrza, ruchomych elementów wyposażenia, a w szczególności przywrócenie historycznego wystroju Kościoła oraz zabytkowej dzwonnicy,
2. rewaloryzacja otoczenia Kościoła,
3. promocja Kościoła i zabytków z nim związanych oraz ich historii,
4. opieka nad zabytkowymi cmentarzami ewangelickimi należącymi dawniej do Kościoła w Ukcie.
§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie badań i prac konserwatorskich zabytkowego Kościoła i elementów jego wystroju oraz dzwonnicy,
2. organizowanie badań i prac mających na celu przywrócenie należytego stanu otoczenia Kościoła (drzewostanu i kompozycji roślinnych) wraz z dostosowaniem go do współczesnych potrzeb i wymogów,
3. wspieranie i finansowanie wszelkich prac związanych z realizacją celów statutowych określonych w § 6,
4. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
5. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji celów statutowych.
6. organizację imprez w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 złotych (dwa tysiące), wymieniony w akcie jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
§ 8
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji osób prawnych, w tym ze środków Unii Europejskiej,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji,
odsetek bankowych.
§ 9
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jedynie związaną z realizacją zadań określonych w § 5 i 6 Statutu.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10
Władzami Fundacji są:
Rada Fundacji [zwana dalej Radą],
Zarząd Fundacji [zwany dalej Zarządem].

Rada Fundacji
§ 11
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada składa się z 2 do 5 członków.
W skład Rady z mocy statutu wchodzą Fundatorzy, którzy powołują członków pierwszego składu Rady spośród osób, które zadeklarują zamiar wspierania idei (celów) Fundacji. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada spośród osób fizycznych lub przedstawicieli osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji oraz w inny sposób wspomagają jej działalność.
Rada licząca więcej niż 3 członków wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
Kadencja członków Rady wynosi 5 lat. Członkowie Rady są powoływani na okres wspólnej kadencji, co oznacza, że mandat członka każdego z tych organów powołanego przed upływem danej kadencji wygasa jednocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tych organów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić przed upływem kadencji, w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
§ 12
Do zadań Rady należy w szczególności:
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,
podejmowanie decyzji o zmianie statutu,
podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
§ 13
Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Przewodniczącego, na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Rady bądź Zarządu dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

Zarząd Fundacji

§ 14
Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Pierwszy skład Zarządu i jej Prezesa powołują Fundatorzy.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a). złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b). utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c). śmierci członka Zarządu.
Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 15
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy:
- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
- realizacja celów statutowych Fundacji,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
- zatrudnianie pracowników do realizacji celów statutowych Fundacji,
- składanie do Rady Fundacji wniosku o zmianę statutu.
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 16
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informacje o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych- z zastrzeżeniem ust.2 składać może Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

§ 18
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 19
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz organizacji o zbliżonych celach działania.


Statut został przyjęty dnia 20 kwietnia 2012 roku.


Podpisano:

Krzysztof A. Worobiec                                                       Danuta Worobiec

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego