Sprawozdanie za 2016 - Ukta

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sprawozdanie za 2016

Fundacja

SPRAWOZDANIE
z dzia
łalności Fundacji na Rzecz Renowacji Zabytkowego Kościoła w Ukcie
za rok 2016

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji)1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada:
Fundacja na Rzecz Renowacji Zabytkowego Kościoła w Ukcie,
Ukta 34;
12-220 Ruciane Nida.
Adres poczty elektronicznej – sawicki@parafiaukta.pl

2. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS:
Data wpisu- 22. 05. 2012 r. pod numerem KRS: 0000420630

3. Statystyczny numer identyfikacyjny REGON:
281402580

4. Dane dotyczące członków zarządu fundacji:

Jolanta Adamska – cz
łonek zarządu
Leszek Krysiak – członek zarządu

5. Cele statutowe fundacji:
- renowacja zabytkowego ko
ścioła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Ukcie tj. budynku, jego wnętrza, ruchomych elementów wyposażenia, a w szczególności przywrócenie historycznego wystroju kościoła oraz zabytkowej dzwonnicy;
- rewaloryzacja otoczenia kościoła;
- promocja Kościoła i zabytków z nim związanych oraz ich historii;
- opieka nad zabytkowymi cmentarzami ewangelickimi należącymi dawniej do Kościoła w Ukcie.

6. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych:
organizowanie badań i prac konserwatorskich zabytkowego Kościoła i elementów jego wystroju oraz dzwonnicy,
organizowanie badań i prac mających na celu przywrócenie należytego stanu otoczenia Kościoła (drzewostanu i kompozycji roślinnych) wraz z dostosowaniem go do współczesnych potrzeb i wymogów,
wspieranie i finansowanie wszelkich prac związanych z realizacją celów statutowych,
prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
zakup sprzętu niezbędnego do realizacji celów statutowych,
organizację imprez w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych.

Realizacja celów statutowych w podanym okresie nie spowodowała skutków finansowych.
7. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:
Nie dotyczy.

8. Odpisy uchwał zarządu fundacji:
Nie podjęto żadnych uchwał.

9. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:
- kapitalizacja odsetek bankowych - 0,59 zł
- wpłata (darowizna) - 400 zł
Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie prowadziła działalności gospodarczej.

10. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) Realizacj
ę celów statutowych:
Nie poniesiono takich kosztów.
b) Administracj
ę (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
Nie poniesiono takich kosztów.
c) Dzia
łalność gospodarczą:
Nie poniesiono takich kosztów.
d) Pozosta
łe koszty:
Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku – 264 zł.

11. Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
W roku 2016 fundacja nie zatrudniała pracowników.

12. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:
Nie poniesiono takich kosztów.

13. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:
Nie poniesiono takich kosztów.

14. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Nie poniesiono takich kosztów.

15. Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:
Nie wystąpiły.
16. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Warmi
ńsko- Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Rucianem- Nidzie
Saldo na dzień 31.12.2016 - 5861,53 zł

17. Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Nie wystąpiły.

18. Wartość nabytych nieruchomościach, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie:
Nie wystąpiły.

19. Wartość nabytych pozostałych środkach trwałych:
Nie wystąpiły.

20. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa- 5861,53 zł
Zobowiązania- 0

21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności:
W okresie sprawozdawczym fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

22. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.

Składane deklaracje podatkowe:
-deklaracja CIT-8 za rok 2016.

23. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli.

Podpisy członków zarządu fundacji:


..........................................................................................


..........................................................................................


..........................................................................................

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego